“GIẢI THƯỞNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM – VIETNAM DIGITAL AWARDS” là Giải thưởng của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) được trao cho những thành tựu trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của Việt Nam:

Hạng mục 1: Sản phẩm dịch vụ, giải pháp Công nghệ số tiêu biểu.

Hạng mục 2: Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

Hạng mục 3: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Hạng mục 4: Giải thưởng về thu hẹp khoảng cách số.

Hồ sơ đã hết hạn đăng ký: Trân trọng!