HỘI ĐỒNG CHUNG KHẢO

GS. TSKH. Đỗ Trung Tá

Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin & truyền thông

Chủ tịch Hội đồng

TS. Trần Minh

Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Thành Phúc

Ủy viên Hội đồng

TS. Phạm Hồng Quất

Ủy viên Hội đồng

PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng

Ủy viên Hội đồng

Nhà báo Lê Đức Sảo

Ủy viên Hội đồng

HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO

Ông Nguyễn Thành Phúc

Cục TrưởngCục tin học hóa

Chủ tịch Hội đồng

Ông Vũ Chí Kiên

Ủy viên Hội đồng

TS. Phạm Hồng Quất

Ủy viên Hội đồng

Ông Lê Quang Tự Do

Ủy viên Hội đồng

Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Ủy viên Hội đồng

. Ông Trần Quang Anh

Ủy viên Hội đồng

Ông Đặng Vũ Cảnh Linh

Ủy viên Hội đồng

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Ủy viên Hội đồng