9 năm đàm phán Hiệp định thương mại tự do với châu Âu

9 năm đàm phán Hiệp định thương mại tự do với châu Âu
Hơn 99% dòng thuế với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xoá bỏ sau 7 năm EVFTA có hiệu lực.

9 năm đàm phán Hiệp định thương mại tự do với châu Âu

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *